ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR SHANGRI-LA VAKANTIEWONINGEN

Wanneer u een aanvraag doet voor de reservering van de vakantiewoning verklaart u zich, zonder voorbehoud, akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve deze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u besluit te reserveren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle accommodaties van Shangri-La Vakantiewoningen.

BEGRIPSBEPALINGEN;

(Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereen-komst sluit

Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in de woning verblijft.

Verhuurder cq Shangri-La Vakantiewoningen: de natuurlijke – of rechtspersoon die de woning aan de huurder verhuurt.

De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.

De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.

De huur of huurprijs: Het bedrag wat de verhuurder aan huurder in rekening brengt voor het verblijf

in zijn woning.

TOEPASSELIJKHEID HUURVOORWAARDEN;

De huurvoorwaarden zijn ter inzage op onze website: www.bbshangri-la.com.

Bij betaling van de huurprijs, dan wel een deel van de huurprijs, geeft huurder aan akkoord te gaan met de huurvoorwaarden en deze gelezen te hebben.

OVEREENKOMST;

 • De overeenkomst komst tot stand tussen de verhuurder en de huurder.
 • Verhuurder heeft het recht de overeenkomst nietig te verklaren indien huurder niet binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst de eerst termijn van de huurprijs heeft bijge-schreven op de rekening van Shangri-La Vakantiewoningen.
 • Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de bevestiging melding te maken bij Shangri-La Vakantiewoningen.
 • Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing. De huurder heeft namelijk 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst de tijd deze te betalen dan wel af te zien van de overeenkomst.

RESERVEREN/ BETALING;

 • Reserveren van een woning/appartement bij Shangri-La Vakantiewoningen geschiedt uitsluitend via de website. De reservering word bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 • Binnen 7 dagen na reservering dient er een aanbetaling van 50% van de totale huursom (inclusief borg + eindschoonmaak) betaald te worden.
 • Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering voor uw verblijf bevestigd per e-mail. Het resterende bedrag (50%) dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan. Inbegrepen bij de totale huurprijs zijn het bad, bed en keukenlinnen en normaal verbruik van stroom en water.
 • Prijzen zijn gebaseerd op het gebruik van de door ons geplaatste gaskachel en normaal verbruik van stroom en water. Gebruikt u een eigen elektrische kachel die veel stroom verbruikt, dan zijn wij genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen welke afhankelijk zijn van de rekening van het elektriciteit bedrijf. Gasflessen zijn niet inbegrepen in de huurprijs.
 • Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 • Vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak, leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 • Bij de overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Shangri-La Vakantiewoningen benodigd zal zijn.
 • Zodra de huurder in verzuim is, is Shangri-La Vakantiewoningen gerechtigd om de overeen-komst te annuleren via mail. De huurder is dan in dit geval de annuleringskosten verschuldigd van 30% van de rekening. In ieder geval is de reservering automatisch vervallen als 14 dagen voor aankomst de volledige betaling niet is bijgeschreven op de rekening van Shangri-La Vakantiewoningen. De huurder heeft ook in dit geval geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Na annulering van de overeenkomst is Shangri-La Vakantiewoningen vrij de woning aan anderen aan te bieden.

BORGSOM;

 • De huurder betaald een borgsom van € 75,00 (verplicht). Deze dient vooraf te worden voldaan samen met de kosten voor het verblijf. Indien er bij de eindcontrole geen schade en of vermissing is, word de borg binnen een week na vertrek, op het door u aangegeven rekeningnummer terugbetaald.

ANNULEREN;

 • Annuleren is mogelijk. U kunt gratis annuleren als u meer dan 4 maanden voor aankomst annuleert. Bij annulering meer dan 6 weken voor aankomst bent u 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst bent u de totale huursom
 • Vertrek eerder dan gepland uit uw accommodatie geeft geen recht op restitutie van de betaalde huur- en schoonmaakkosten.
 • Er is geen recht op terug betaling van de reissom al u vanwege overmacht zoals o.a. natuurrampen, virussen enzovoort niet naar Spanje en/of uw woning kunt afreizen.

INCHECKEN/UITCHECKEN;

 • Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Indien uw aankomst voor 15.00 uur is en de woning al is schoongemaakt kunt u, in overleg, eerder inchecken.
 • Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Bij een latere vlucht is het mogelijk om, in overleg, later uit te checken. Hiervoor worden geen kosten berekend.

AUTO;

ELECTRISCHE AUTO’S LADEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN

 • Het is ten strengste verboden een elektrische auto dan wel hybride auto op te laden met stroom van de woning. De elektrische installatie van de woning is hierop niet berekend en er zou schade kunnen ontstaan aan de elektrische installatie van de woning.
 • Mocht er kennelijk toch een accu van een auto opgeladen worden, dan is de huurder hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Mocht ook eenmalig geconstateerd worden dat er een stroomdraad vanuit de woning naar een elektrische auto loopt, dan mag de verhuurder er vanuit gaan dat de elektrische auto wordt of werd opgeladen door stroom uit de woning. De huurder is dan verplicht en verantwoordelijk voor het betalen van €25,00 per gereserveerde nacht aan verhuurder. Tevens wordt op kosten van de huurder de elektrische installatie van de woning gecontroleerd door een installateur. Ook deze kosten worden door verhuurder doorberekend aan huurder. Huurder is hiervoor verantwoordelijk en verplicht deze rekening te betalen.

HUISDIEREN;

 • Alleen kleine hondjes tot maximaal 12 kg zijn welkom (niet meer dan 2). Hiervoor worden geen kosten berekend.

ROKEN;

 • Roken in de accommodatie is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel zal de borg niet worden terugbetaald i.v.m. professionele schoonmaakkosten.

BEZETTING;

 • Shangri-La Vakantiewoningen staat geregistreerd bij de Junta de Andalusia. Onze woningen zijn goedgekeurd voor het maximale aantal gasten zoals vermeld op de website. Om een bekeuring te voorkomen, het niet verzekerd zijn en onze licentie niet kwijt te raken, zullen wij bij overschrijding van het maximale aantal personen genoodzaakt zijn de toegang tot de woning te ontzeggen.

SCHOONMAAK;

 • De woning wordt schoon aan u opgeleverd. Na verblijf van 7 overnachtingen zullen wij (indien mogelijk) de bedden verschonen of schoon beddengoed neerzetten. Dit geldt niet voor het winterseizoen.

ZWEMBAD;

 • Bij de woningen met gemeenschappelijk zwembad (seizoensgebonden) kunt u gratis gebruik maken. Dit op eigen risico.

ANNULERINGS-/REISVERZEKERING;

 • Wij raden u aan een goede annulering verzekering af te sluiten in geval van calamiteiten.

UITCHECKEN;

 • Op de dag van vertrek komen wij u persoonlijk een goede reis wensen. Wanneer het vertrek heel vroeg is dan zal dit een dag ervoor zijn. Wij verzoeken u vriendelijk de woning netjes achter te laten het legen van de vaatwasser (indien aanwezig), vloeren bezemschoon en het afval te deponeren in de vooraf aangewezen containers in de omgeving van de woning.

AANSPRAKELIJKHEID;

 • Shangri-La Vakantiewoningen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongelukken, ziektes die zich voordoen tijdens uw verblijf in of rondom de woning. We zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wegraken van persoonlijke spullen. De (hoofd) huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die kennelijk tijdens de huurperiode van de woning voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en/of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de woning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID;

 • Door de huurder geconstateerde gebreken van de woning dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder. Indien het gebrek een niet aan de huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de woning betreft, als gevolg waarvan de woning de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplich-tingen uit de overeenkomst. De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- of annuleringsverzekering. Indien door een fout van verhuurder  een woning tegelijkertijd aan twee huurders is verhuurd, deelt verhuurder dit terstond mede aan huurder en biedt hem, indien mogelijk, een andere woning aan voor dezelfde prijs. Huurder heeft de keus deze woning te accepteren of zijn huursom terug te vragen. Indien geen andere woning beschikbaar is, betaald de verhuurder het volledig betaalde bedrag terug aan de huurder. Indien verhuurder binnen 1 week voor aankomst aan huurder kennis geeft van dubbele boeking, en er is geen andere woning beschikbaar, betaald verhuurder de volledige huursom terug. Van de verhuurder mag verwacht worden dat hij de moeite doet om huurder ergens anders onder te brengen. Indien dit lukt, betaald de verhuurder mee aan de mogelijke extra kosten voor een vergelijkbaar onderkomen tot een maximum van 1,25 maal de oorspronkelijke huursom.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST;

 • De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst per mail direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de woning te eisen, als de huurder zijn zorgplicht van de woning ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de woning onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengtaan de woning, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
 • Indien de verhuurder de woning niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
 • Shangri-La Vakantiewoningen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in door haar verzonden reserveringsbevestigingen. Van Shangri-La Vakantiewoningen kan geen nakoming of schadevergoeding worden gevorderd in het geval van onjuistheden of onvolkomenheden in een aanbieding of reserveringsbevestiging zijn vermeld die het gevolg zijn van een kennelijke vergissing.

SLOTBEPALINGEN;

Het is de huurder niet toegestaan de woning onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Spaans recht.